Поверителност на информацията

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

“Васир” ООД (с търговско име Орион и/или Администратора), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 131302154, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. ЦАР БОРИС III, No 197, ет. 3, тел: +359 879 861909; имейл:

II. НАШЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Орион отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“ е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и респ. какви са Вашите права.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

III. ЛИЧНИ ДАННИ

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете/закупите наши продукти или услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Разбира се, при част от услугите ни, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

• Трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;

• Данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес (имейл);

• При регистрация в сайта ни – имена, електронен адрес, парола;

• Писма и електронни поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни;

• Записи от видео камери, когато посещавате нашите търговски и административни обекти с цел охрана и осигуряване на сигурност;

• Звукозаписи от видео камери на касите, когато посещавате нашите обекти с цел охрана и осигуряване на сигурност.

IV. ЦЕЛ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели и правни основания:

1. Обработване на данните, необходими за сключване или изпълнение на договор:

• Установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;

• Изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи. Управление и изпълнение на Вашите поръчки;

• Изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за закупените стоки и използваните услуги, като доставки и монтаж;

• Осигуряване на гаранционно обслужване;

• Уведомления, свързани с нашите продукти и услуги.

2. Обработване на данните, необходими за изпълнение на наше нормативно задължение:

• задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

• задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи

• изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

• предоставяне на информация на съда и органи на реда.

3. Обработване на данните въз основа на наш законен интерес:

• извършване на видеонаблюдение в нашите търговски и административни обекти.

4. Споделяне на информацията Ви

Орион използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат: Дружества или специалисти, извършващи доставка, монтаж, проектиране и др., куриерски фирми, външни консултанти и специалисти, колекторски компании и правни кантори, банки, охранителни фирми, търговски агенти и др.

Подобно споделяне на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като: регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство.

5. Автоматизирани алгоритми

Ние не използваме средства за автоматизирано взимане на решения.

V. СИГУРНОСТ

Орион, взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

VI. КОГА ИЗТРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоуставените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.

Част от сроковете са:

• 5 години от изпълнение на договора - при определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции;

• 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;

• 30 дни от записа при видеонаблюдение;

• 30 дни при звукозапис.

VII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ МЕЖДУ ДЪРЖАВИ

Орион не прехвърля данните Ви извън рамките на ЕС и ЕИП.

VIII. ДОСТЪП, КОРЕКЦИИ И ОТТЕГЛЯНЕ

По всяко време можете да поискате от  Орион да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате  Орион да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни. Орион осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано взимане на решения.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо Орион. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

IX. ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели Орион я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

При въпроси и предявяване на права по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към служителите на Орион по следните начини:

имейл:

телефон: +359 879 861909

Или на място в търговските обекти на дружеството.

 

Тази политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 25.05.2018г.

Избрани продукти